Inschrijven huurwoning

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, dient u rekening te houden met een aantal voorwaarden. Als algemene inkomenseis wordt de norm gehanteerd dat uw bruto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan vier maal de huurprijs. Tevens dient uw arbeidsovereenkomst minimaal een jaarcontract te zijn. Werk op uitzendbasis wordt NIET als inkomen meegerekend. Een tweede inkomen wordt voor bepaalde objecten deels meegerekend. Indien uw zelfstandig ondernemer bent worden er aanvullende voorwaarden gesteld en dient er tevens een bankgarantie gesteld te worden.

Bij uw inschrijving moeten afhankelijk van uw persoonlijke situatie een aantal bijlagen worden bijgevoegd. Wij nemen uw inschrijfformulier pas in behandeling als alle gevraagde gegevens zijn ingevuld en bijgevoegd. Het niet compleet aanleveren van de gevraagde stukken zorgt voor ernstige vertraging van de afhandeling van uw aanvraag.

Indien u zich inschrijft gaat u akkoord met de onderstaande algemene bepalingen van ons kantoor:
ALGEMENE BEPALINGEN INSCHRIJVEN HUURWONING:
  • Door het invullen van het inschrijfformulier voor woningzoekende kunt u zich tot de clientèle van ons beheerkantoor rekenen. Wij zullen naar best vermogen trachten aan uw wensen te voldoen. Aan deze inschrijving kunt geen enkel recht op een woning ontlenen.
  • Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan in de veronderstelling, dat vergunning van overheidswege en toestemming door de eigenaar/rechthebbende zal worden verleend. Indien achteraf mocht blijken, dat deze veronderstelling onjuist is, zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens enige derde, wie dan ook, in de ruimste zin des woord. Elke aansprakelijkheid onzerzijds, behalve in geval van door ons opzettelijke onjuiste mededelingen, is te dezer zake uitgesloten.
  • Uw inschrijving als woningzoekende wordt door ons bevestigd en blijft één jaar geldig, verlenging vindt alleen plaats op schriftelijk en tijdig verzoek.
  • De aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen. Nadere informatie hierover hoeft door ons niet te worden verstrekt.
  • Indien wij passende woonruimte voor u hebben gevonden, krijgt u hierover schriftelijk bericht. U krijgt dan een aantal dagen de tijd om ons uw beslissing kenbaar te maken. Indien wij van u geen reactie ontvangen, wordt u na het vervallen van de aangegeven termijn automatisch uitgeschreven als woningzoekende.
  • Alle gegevens, welke u ons verschaft, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden uitsluitend gebruikt om te bepalen of u mogelijk in aanmerking komt voor een huurwoning.
  • Bij afwijzing of uitschrijving worden het inschrijfformulier en bijlage(s) direct vernietigd.
  • Indien er een woning aan u wordt toegewezen, blijven de inschrijfgegevens bewaard tot twaalf maanden nadat de huurovereenkomst is beëindigd, tenzij er nog bedragen te verrekenen zijn of als wettelijke bepalingen langere termijnen voorschrijven.
  • De door u aangeleverde gegevens worden via een e-mail doorgestuurd aan de administratie. Na het versturen worden de aangeleverde gegevens verwijderd van de website. Indien u de gegevens op een andere manier wenst aan te leveren kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Ga naar inschrijfformulier