Financieel management

Het jaarlijks vervaardigen van een conceptbegroting van de kosten en opbrengsten van de Vereniging voor het komende boekjaar en het berekenen van de daaruit voortvloeiende, door de appartementseigenaren verschuldigde bijdrage;

Het incasseren en administreren van de door de appartementseigenaren verschuldigde bijdrage;

Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betalingen van deze bijdragen en het zo nodig nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers;

Het beheren en administreren van de ten name van de vereniging staande bankrekening inclusief het beheer van de reserveringen voor groot onderhoud;

Het namens de Vereniging, ten laste van de bankrekening van de Vereniging, betalen van alle voor rekening van de Vereniging komende gemeenschappelijke kosten en lasten en de verwerking van de nota’s dienaangaande;

Het vervaardigen van de jaarstukken van de Vereniging over het verstreken boekjaar, bestaande uit de exploitatierekening de balans van het betreffende boekjaar;

Het toezenden c.q. ter hand stellen van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande;

Het eventueel verrekenen van het voordelig/nadelig exploitatiesaldo met de betrokken eigenaren;

De zorg voor het verzekerd houden van het gebouw overeenkomstig de statuten. (overeenkomstig de huidige richtlijnen van de AFM mogen wij niet adviseren of bemiddelen in verzekeringen. Deze werkzaamheden worden dan ook uitbesteed) ;