Administratieve dienstverlening

Het bijhouden van de ledenadministratie en de mutaties in het ledenbestand;

Het organiseren, convoceren en bijwonen van de algemene ledenvergaderingen;

Het vervaardigen van de notulen van de algemene ledenvergadering;

Het verzorgen van de correspondentie betreffende de Vereniging;

Het doen uitvoeren van administratieve werkzaamheden, verbandhoudend met genomen besluiten;

Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement van de Vereniging, alsmede het desgewenst actualiseren van dit Reglement;